Press "Enter" to skip to content

Posts published in “สุขภาพ”

ทำประกันสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่า

admin 0

ทำประกันสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่า เรายังอยากมีประกันสุขภาพตอนอายุมากๆ แต่คิดว่าจ่ายเบี้ยเองไม่ไหว เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ ด้วยการวางแผนการลงทุนควบคู่ไปกับการทำประกันสุขภาพในปัจจุบันครับ ซึ่งจุดประสงค์ของการลงทุน ก็เพื่อสร้างกองทุนค่ารักษาพยาบาลตอนเราอายุมากๆ โดยให้เราถอนเงินจากพอร์ตการลงทุนนี้ของเรา มาจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันให้แทน (ใช้ทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว มาช่วยจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ ทำให้ภาระในการจ่ายค่าเบี้ยประกันของเราลดลง)

ข่าวสุขภาพ : ตุ่มใสที่ปากคืออะไร?

admin 0

ข่าวสุขภาพ : ตุ่มใสที่ปากคืออะไร? ตุ่มใสที่เกิดขึ้นในปาก แล้วมีเยื่อบางๆหุ้มอยู่ ส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด แต่อาจทำให้คุณรู้สึกรำคาญว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในปากตลอดเวลา